Disclaimer

Disclaimer en privacy

Disclaimer/privacy

Deze website wordt geëxploiteerd door 8-5 Software B.V. te Amersfoort. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze website is besteed, kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door foutieve informatie op deze website.

Komt u op deze website informatie tegen, welke volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van de informatie op de pagina Contact. Dit geldt tevens wanneer er volgens u informatie op deze site staat, waarop het copyright van u of anderen rust.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan 8-5 Software B.V..

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich eveneens tot 8-5 Software B.V. te wenden.

Wij respecteren de privacy van onze klanten.

De gegevens van uw bezoek worden niet opgeslagen in een database of op andere wijze vastgelegd. Voor statistische doeleinden wordt het enkele feit van uw bezoek genoteerd en welke paginas u heeft bezocht. Deze website maakt geen gebruik van cookies.

8-5 Software B.V., Amersfoort.

Contactinformatie

Flexiforms is een product van:
8-5 Software B.V.
Laakboulevard 68
3825 AE Amersfoort
E-mail: info@8-5software.nl
Tel.: (+31) 85 0716 485
KvK nummer: 56399545
Gemaakt met flexpages